Rachunkowość bez tajemnic

Szkolenie multimedialne

      

Multimedialne szkolenie Rachunkowość bez tajemnic to bogaty zbiór informacji z zakresu rachunkowości finansowej. Kurs przeznaczony jest dla księgowych i pracowników biur rachunkowych, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych. Prosty język i atrakcyjna forma sprawiają, że z powodzeniem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z rachunkowości.

W 13 lekcjach omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych. W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
 • Zasady prowadzenia ksiąg handlowych (polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont);
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości (harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe);
 • Aktywa i pasywa (aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce);
 • Bilans;
 • Rachunkowość w praktyce (operacje gospodarcze);
 • Konto księgowe (konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu);
 • Zestawienie obrotów i sald;
 • Przychody i koszty, czyli wynik finansowy (rachunek zysków i strat, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów);
 • Zasady funkcjonowania kont wynikowych (niebilansowych) - konta kosztów, konta przychodów;
 • Dzielenie i łączenie kont;
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.


Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto) 49,50 zł netto (60,89 zł brutto)

Ważne!

W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.