Rachunkowość - kompendium

Szkolenie multimedialne

e-podręcznik Rachunkowość - kompendium to bogaty zbiór informacji z zakresu rachunkowości finansowej. Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z zakresu rachunkowości. Stanowi też doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych. e-podręcznik, oprócz wiedzy teoretycznej, zawiera wiele odniesień do programów księgowych Rewizor GT i Rewizor nexo. Zdobytą wiedzę można na bieżąco weryfikować, dzięki licznym przykładom i zadaniom.

e-podręcznik składa się z 13 rozdziałów, w których omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych.

Tematy omówione w e-podręczniku:
  • Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
  • Zasady prowadzenia ksiąg handlowych (polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont);
  • Międzynarodowe standardy rachunkowości, a ustawa o rachunkowości (rachunkowość w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe);
  • Aktywa i pasywa (aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce);
  • Bilans;
  • Rachunkowość w praktyce (operacje gospodarcze);
  • Konto księgowe (konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu);
  • Zestawienie obrotów i sald;
  • Przychody i koszty, czyli wynik finansowy (rachunek zysków i strat, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów);
  • Zasady funkcjonowania kont wynikowych (niebilansowych) - konta kosztów, konta przychodów;
  • Dzielenie i łączenie kont;
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Cena: 99 zł netto
(121,77 zł brutto)

Ważne!
W dostępie online licencja zezwala na korzystanie z programu jednemu użytkownikowi zarejestrowanemu w Akademii InsERT.